۱٤۰ راە روستایی در کردستان مسدود است

خبرگزاری ایسنا

سجادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تعداد هزار و ۱۰٦ راە روستایی استان کردستان بازگشایی شدەاند.

وی عنوان کرد: کلیە محورهای اصلی استان در حال حاضر باز و بە دلیل حفظ امنیت کاربران جادەای، تردد تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

سجادی اضافە کرد: کلیە ناوگان راهداری در حال حاضر در حال بازگشایی راەهای روستایی و فرعی هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد کە از ساعت ۱۷ عصر امروز محدودیت تردد وسایل نقلیە سنگین در محورهای اصلی اعمال می‌شود.

https://dailybulletin.ir/19/01/2022/%db%b1%d9%a4%db%b0-%d8%b1%d8%a7%db%95-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/